آدرس:

تهران ، ستاد هوشمند سازی کشاورزی

شماره تماس :

051-91004602

کارشناس آموزش :

دکتر مجتبی حسینیان
09155599612

filtericon