آدرس:

تهران ، ستاد هوشمند سازی کشاورزی

شماره تماس :

021-22414263

کارشناس آموزش :

دکتر مجتبی حسینیان
09155599612

کارشناس ستاد هوشمند سازی کشاورزی:

دکتر حامد مزینانی
09392769495

filtericon